بهنام اسدی

بهنام اسدی

استاد مدعو در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
استاد مدعو
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
دکترا حقوق خصوصی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
استاد مدعو
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات