در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مدیریت وبسایت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت وبسایت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت متوسط و حدود ۷۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب