در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مدیریت وبسایت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت وبسایت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت متوسط و حدود ۶۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶%
کاربران منتخب