در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مدیریت وبسایت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت وبسایت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت وبسایت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷%
کاربران منتخب