ناصر قربانی جیران

ناصر قربانی جیران

دکترا نانو شیمی

۱۵ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
دبیر
دبیرستان فرهیختگان
دکترا دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ اکنون
دکترا نانو شیمی
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
دبیر
دبیرستان فرهیختگان
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات