نیما شرفی روحانی

نیما شرفی روحانی

سرپرست در معماری خوب

۰ارتباط ۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
سرپرست
معماری خوب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست
معماری خوب
۱۳۹۶ اکنون
هم بنیانگذار
آرتک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
بنیان گذار
پانورام دیزاین گروپ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
طراح
این اورمیا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات