حامد گنجعلی

حامد گنجعلی

دکتر دامپزشک

۶ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کلینیسین
بیمارستان دامپزشکی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
دکترا دامپزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کلینیسین
بیمارستان دامپزشکی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۱
تاثیر اسانس‌ درخت پسته کوهی بر زخمهای دیابتیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات