بهارک بهرامی

بهارک بهرامی

مهندس بهداشت حرفه ای

۱۲۹ارتباط ۳مهارت
لرستان | دورود
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی اراک
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
مهارت ها
| ۷۹نفر
Vahid Vosta
| ۷۶نفر
Vahid Vosta
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات