نجمه نجمه

نجمه نجمه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۱۳۷ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مهارت ها
| ۸۸نفر
سحر شریعتعلی اصغر عزیزیمحسن مهریداود صالحیخیراله علی پوریان
| ۸۸نفر
علی اصغر عزیزیمحسن مهریداود صالحیخیراله علی پوریانعلی محمد فرداودی
| ۸۲نفر
علی اصغر عزیزیمهدی پرورمحسن مهریداود صالحیخیراله علی پوریان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات