علی حکیمی مفرد

علی حکیمی مفرد

۰ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس ثبت نام
ایده گزین(اسنپ)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس ثبت نام
ایده گزین(اسنپ)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
روانشناس بخش
بیمارستان فوق تخصصی گلستان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات