رضا بکتاشی

رضا بکتاشی

اسکن هسته ای در بیمارستان بقیه اله

۲ارتباط ۱مهارت
اردبیل | خلخال
اسکن هسته ای
بیمارستان بقیه اله
کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
اسکن هسته ای
بیمارستان بقیه اله
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات