پریسا کوره پز

پریسا کوره پز

کارشناسی شیمی کاربردی

۲۶ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
دفتردار
مدرسه غیر انتفاعی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
دفتردار
مدرسه غیر انتفاعی
۱۳۹۰ اکنون
اپراتور کامپیوتر
هلال احمر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
منشی اداری
آموزشگاه کامپیوتر
مهارت ها
| ۱۹نفر
سجاد فرجزادهنبی اله گودرزیصادق لشکریمهدی ابراهیمیمحمد قبادی
توضیحات