نجمه ایروانی

نجمه ایروانی

سرپرست واحد اداری بیمارستان

۰ارتباط ۶مهارت
یزد | یزد
کارمند اداری
شرکت لیلیان بافت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۴۰۱ اکنون
کارمند اداری
شرکت لیلیان بافت
۱۳۹۸ اکنون
کارمند اداری
بیمارستان قلب محمد رسول الله (ص)
تعطیلی پروژه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارمند فروش
شرکت کاشی میبد
تغییر مدیریت
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۱
ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل جزء قراردادهای خرید خدمت محسوب میگردد .در این نوع قرارداد شرکت سرمایه گذار خارجی تمام وجوه سرمایه گذاری و نصب تجهیزات را برعهده دارد پس از را اندازی به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سود و سرمایه از طریق فروش محصول به دست می آید.
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
چینی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره آئین دادرسی مدنی
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
دوره مدیریت MBA
کارمند اداری در بیمارستان قلب محمد رسول الله (ص)
لایحه نویسی قضایی
درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی میبد
توضیحات