محمد بریهی

محمد بریهی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۲ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
مدارک و گواهی‌نامه ها
آموزش دستگاه کروماتوگرافی گازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پروژه‌ها
سنتز ترکیبات انواع مختلف چارچوبهای فلزی-آلی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
اندازه گیری فلزات سنگین پساب های صنعتی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
تصفیه اب از آلاینده های آلی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
حذف ترکیبات گوگردی از فراورده های نفتی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
حذف ترکیبات نیتروژنی از فراورده های نفتی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات