امید سلمانی

امید سلمانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
PHP Developer
شبکه گستر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شاهرود
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شاهرود
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
PHP Developer
شبکه گستر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
PHP Developer
Gsm
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
PHP Developer
Dmarket
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده