در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا JavaScript را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که JavaScript را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند JavaScript را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند JavaScript را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند JavaScript را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۲%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب