میلاد برزگر گنجی

میلاد برزگر گنجی

کارشناسی حسابداری مالی

۲ارتباط ۹مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری مالی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات