تمنا طوسی

تمنا طوسی

کارشناسی مهندسی صنایع

۱۲ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مسئول دفتر
موسسه زبان ELA
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مسئول دفتر
موسسه زبان ELA
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراح سایت
رمیس نت گستر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مسئول دفتر
رمیس نت گستر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات