احمد شعبانی

احمد شعبانی

سرپرست کارگاه

۲ارتباط ۸مهارت
تهران | شهر ری
مجری کلیه کارهای ساختمانی و سرپرست کارگاه های شرکت انبوه سازان پی ریزان سفق
شرکت انبوه سازان پی ریزان شفق
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۶
مجری کلیه کارهای ساختمانی و سرپرست کارگاه های شرکت انبوه سازان پی ریزان سفق
شرکت انبوه سازان پی ریزان شفق
آچار فرانسه ام
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات