غزاله شیخ القرا

غزاله شیخ القرا

دانشجو کارآموز در شرکت طراحی اردوان

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
دانشجو کارآموز
شرکت طراحی اردوان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی پرند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
با معدل کل کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار ۱۸/۹۱
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
بامعدل کل ۱۸/۶۰
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
شرکت طراحی اردوان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات