بهنام رشیدی

بهنام رشیدی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱۰۴ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مترجم
دفتر حقوقی زرین بخش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مترجم
دفتر حقوقی زرین بخش
ترجمه اسناد و مدارک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مترجم نشریه ادبی برگ هنر (دوماهنامه ادبیات داستانی)
مترجم نشریه ادبی اورمزد (نشریه دانشگاهی)
مترجم نشریه توریسم و جهانگردی ایرانا
مترجم و مدیر گروه مترجمی آرشیو