جعفر سیفی

جعفر سیفی

۱۳۱ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
مدیر فروش
شرکت سیم وکابل ایوان خراسان
کارشناسی دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی برنامه ریزی و کنترل پروژه
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر فروش
شرکت سیم وکابل ایوان خراسان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
مدیر فروش
البرز الکتریک نور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
نماینده بازاریابی
بازار بزرگ فرش اریانا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
نماینده بازاریابی
شهر فرش
۱۳۸۱ - ۱۳۹۰
سرپرست خط تولید
ایران سوییچ
تولید تابلوهای صنعتی وپست های برق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات