در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا سخت افزار کامپیوتر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سخت افزار کامپیوتر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند سخت افزار کامپیوتر را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند سخت افزار کامپیوتر را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند سخت افزار کامپیوتر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب