فرنام آزادی

فرنام آزادی

کارشناسی مهندسی معدن استخراج

۳ارتباط ۹مهارت
کرمان | منوجان
سرگروه آموزشی
بازاریابی شبکه‌ای سیمرغ
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرگروه آموزشی
بازاریابی شبکه‌ای سیمرغ
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نشست تونل7 تهران با استفاده از نرم افزار Flac2D
سرگروه آموزشی در بازاریابی شبکه‌ای سیمرغ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات