در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا وبلاگ نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که وبلاگ نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند وبلاگ نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند وبلاگ نویسی را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند وبلاگ نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۸%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب