بهمن طاعتی

بهمن طاعتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۲۴۸ارتباط ۹مهارت
قزوین | قزوین
کارشناس
سازمان برنامه و بودجه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس
سازمان برنامه و بودجه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
gis
کارشناس در سازمان برنامه و بودجه
توضیحات
جویای کار و پر انرژی