ابوالفضل فیضی

ابوالفضل فیضی

کارشناسی حقوق

۳ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
مشاور حقوقی
نوآوران بهساز شفق
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز میانه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز میانه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مشاور حقوقی
نوآوران بهساز شفق
مشاور دعاوی حقوقی و وصول مطالبات
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات