در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نوشتن نامه اداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نوشتن نامه اداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نوشتن نامه اداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نوشتن نامه اداری را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نوشتن نامه اداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
زن بیش از ۵۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب