علی اکبر شهریاری

علی اکبر شهریاری

کارشناسی مهندسی عمران و امور مربوط به ساخت و ساز

۱ارتباط ۱۱مهارت
کرمان | رفسنجان
کارمند
شرکت تعاونی خدمات زیربنایی رفسنجان
کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
تحصیلات
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارمند
شرکت تعاونی خدمات زیربنایی رفسنجان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات