مجید سلیمانی خورگو

مجید سلیمانی خورگو

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

۱۰ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۷۸ - ۱۳۸۳
کارشناسی حسابداری
توضیحات