محمود صادقی

محمود صادقی

سرپرست تولید کارخانه_ مهندسی کشاورزی اقتصاد

۴۴ارتباط ۳مهارت
فارس | زرقان
سرپرست
خوراک دام و ابزیان
کارشناسی دانشگاه پیام نور بوانات
تحصیلات
دانشگاه پیام نور بوانات
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
سرپرست
خوراک دام و ابزیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
انباردار
پ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات