زینب مرادی

زینب مرادی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۶۳ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیر تیم فروش
نمایندگی بیمه ملت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهبرد شمال
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهبرد شمال
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدیر تیم فروش
نمایندگی بیمه ملت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات