مهرنوش عظیمیان دهکردی

مهرنوش عظیمیان دهکردی

کارشناسی زیست شناسی بیوتکنولوژی

۲ارتباط ۱۲مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
مدیر بازرگانی
تعاونی دانش بنیان زیست رویش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی زیست شناسی بیوتکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر بازرگانی
تعاونی دانش بنیان زیست رویش