سمیه جوکار

سمیه جوکار

تدریس خصوصی زبان انگلیسی و مقاله نویسی و مدیریت پروژه

۰ارتباط ۹مهارت
فارس | شیراز
تکنسین ارشد کامپیوتر
شرکت کامپیوتری و حسابداری
کارشناسی ارشد Ateneo de Manila University
تحصیلات
Ateneo de Manila University
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تکنسین ارشد کامپیوتر
شرکت کامپیوتری و حسابداری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
Research Assistant
موسسه تحقیقاتی IRAN SSP
چاپ 12 مقاله بین المللی در زمینه کنترل ربات های پزشکی
پروژه‌ها
۱۳۹۴
دستیار پژوهشی در موسسه تحقیقاتی IRAN SSP
۱۳۹۴
دستیار پژوهشی در موسسه تحقیقاتی IRAN SSP
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۰
Nonlinear Digital-Based Control of Nonlinear System
International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 102, (2017), pp. 17-26.

سمیه جوکار 1. Amirzubir Sahamijoo Farzin Piltan Ali Taghizadegan Rouhollah Bahrami Hossein Rashidi Bod Somayeh Jowkar and Nasri. B Sulaiman
۱۳۹۵-۰۷
Research on Nonlinear Sensitive Medical Joint Automation
International Journal of Hybrid Information Technology Vol. 9, No.7 (2016), pp. 171-190.

سمیه جوکار 4. Somayeh Jowkar Mohammad Taghavi Ehsan pouladi and Meysam Esmaeili
۱۳۹۵-۰۷
Design Single Fuzzy Adaptive Controller for 4 DOF Medical Robots
International Journal of Control and Automation, Vol. 9, No. 9 (2016), pp. 391-406.

سمیه جوکار 5. Hossein Rashidi Bod Farzin Piltan Somayeh Jowkar Amirzubir Sahamijoo Ali Taghizadegan Rouhollah Bahrami and Nasri. B Sulaiman
۱۳۹۵-۰۷
Design Sensitive Model Reference Controller with Application to Medical Technology
International Journal of Hybrid Information Technology Vol. 9, No.7 (2016), pp. 249-268.

سمیه جوکار 6. Rouhollah Bahrami Samira Soltani Hossein Rashidi Bod Somayeh Jowkar Amirzubir Sahamijoo Ali Taghizadegan and Nasri. B Sulaiman
۱۳۹۴-۱۰
Design Neuro Fuzzy Online Tuning for Sensitive Dental Actuator
International Journal of Hybrid Information Technology Vol. 9, No.12 (2016), pp. 99-116.

سمیه جوکار 2. Ehsan pouladi Farzin Piltan Narges Gholami Mozafari Somayeh Jowkar Ali Roshanzami and Nasiri B. Sulaiman
۱۳۹۴-۱۰
Fuzzy surface Slope Auto Tuner For Medical Robot
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology.Vol.8, No.6 (2016), pp.185-202

سمیه جوکار 3. Somayeh Jowkar Farzin Piltan Amirzubir Sahamijoo Ali Taghizadegan Rouholah Bahrami Hossein rashidi Bod and Nasiri B. Sulaiman
۱۳۹۴-۰۶
Intelligent Precision Improvement on Robot Assisted Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, Vol.7, No.3 (2015), pp.261-274.

سمیه جوکار 7. Hossein Davarpanah Farzin Piltan Somayeh Jowkar Mohammad Beheshti Saman Rahbar
۱۳۹۴-۰۲
Design Auxiliary Sliding Variable Sliding Mode Controller for Robot-Assisted Ophthalmic Surgery
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology.Vol.7, No.5 (2015), pp.187-202

سمیه جوکار 9. Mohammad Beheshti Saman Rahbar Hossein Davarpanah Somayeh Jowkar and Farzin Piltan
۱۳۹۳-۱۰
The Fuzzy (PI+D)2 Sliding Mode Scheme to Motor Vibration Control
International Journal of u- and e- Service, Science and Technology Vol.8, No.1 (2015), pp.371-388.

سمیه جوکار 8. Saman Rahbar Farzin Piltan Ehsan Pouladi Hossein Davarpanah and Somayeh Jowkar
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
research assistant
دستیار پژوهشی در موسسه تحقیقاتی IRAN SSP
توضیحات