جلیل تقی نژاد

جلیل تقی نژاد

کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۵مهارت
هرمزگان | میناب
Academic Administrator
دهیاری بندرتیاب
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی میناب
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی میناب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی امور گمرکی
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
Academic Administrator
دهیاری بندرتیاب
دهیار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در حال تحصیل در رشته کارشناسی ارشد طراحی نرم افزار دانشگاه شیراز