در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برنامه نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برنامه نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند برنامه نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند برنامه نویسی را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند برنامه نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۴%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب