سمانه زرگری

سمانه زرگری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۳ارتباط ۶مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
مدیر طراحی گرافیک
چاپخانه زرین زاهدان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر طراحی گرافیک
چاپخانه زرین زاهدان
۱۳۹۶ اکنون
مربی
جهاد دانشگاهی
۱۳۹۳ اکنون
مربی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات