ساسان برون

ساسان برون

بیکار

۰ارتباط ۲۰مهارت
خوزستان | رامهرمز
حسابدار
موسسه عمران صنعت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
کسب و کار با رویکرد kab
فنی حرفه ای اشکذر
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
موسسه عمران صنعت
پروژه‌ها
حسابداری پیمانکاری
درجه کارشناسی حسابداری بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز
توضیحات
تسلط به نرم افزار حسابداری همکاران سیستم و رافع( 6و7)
تسلط به:
حسابداری انبار و اموال
حسابداری حقوق و دستمزد
مطالبات،بدهی هاو پیمانهای بلند مدت
خزانه داری،چک،امورات بانکی
امورات بیمه ای
امورات مالیاتی (معاملات فصلی امور مالیاتی)
حسابداری صورت وضعیتها
حسابداری فروش
حسابداری صنعتی (تولیدی)،خدماتی،بازرگانی
حسابداری طرح های عمرانی(کارفرمایی)
حسابداری شرکتهای سهامی،تضامنی
حسابداری شرکتهای اصلی و فرعی(سرمایه گذاری گروه)
حسابداری امانی،شعب
انواع مغایرت گیری(بانکی،کارفرمایی و....)
تحریر دفاتر حسابداری
تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها
تهیه گزارشات مدیریتی اعم از:ریز هزینه ها ،دریافت ها و پرداخت ها،تحلیل نقطه سربه سر،تهیه لیست بیمه،بهای ساخت،حسابرسی و ممیزی اسناد دوره های قبل،اصلاح اشتباهات اسناد مالی،تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و...
☆سایر توانایی ایفای مسوولیت ها:تنخواه گردان،کارپرداز،صندوقدار،انباردار،مسوول فروش،سرجمعداری اموال،انبارگردانی