شنو مظفری

شنو مظفری

کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

۲۱ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | روانسر
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات