شنو مظفری

شنو مظفری

کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

۱۵ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | روانسر
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی
مدارک و گواهی‌نامه ها
Icdl
Icdl
جهاد دانشگاهی
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
کمک های اولیه
توضیحات