در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از اعضا زبان انگلیسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان انگلیسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰۰ نفر هستند انگلیسی را بصورت مبتدی و حدود ۵۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰۰ نفر هستند انگلیسی را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند انگلیسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰۰۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۵۰۰۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۱۰۰۰۰ عضو ۵۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب