مهران زنگکانی

مهران زنگکانی

کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۹ارتباط ۴مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مربی فنی و حرفه ای
آموزشگاه مهرآفرین
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت
۱۳۹۷
مدیریت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
پداگوژی
۱۳۹۶
پداگوژی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL
۱۳۹۴
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مربی فنی و حرفه ای
آموزشگاه مهرآفرین
۱۳۹۷ اکنون
مدیر
آموزشگاه مهرآفرین
۱۳۹۴ اکنون
مدرس
آموزشگاه فراگیران
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مربی برتر استان آذربایجان غربی در سال 97
رتبه یک مقطع کارشناسی رشته نرم افزار در دانشگاه آذرآبادگان