احسان فقیهی

احسان فقیهی

کارشناسی ارشد حسابداری

۶۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | قشم
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد حسابداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات