در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا سخت افزار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سخت افزار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سخت افزار را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سخت افزار را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سخت افزار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب