مهدی افتخار

مهدی افتخار

تعمیرکار کامپیوتر

۱ارتباط ۱۷مهارت
البرز | کرج
نقاش الکترو استاتیک
اوند
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
نقاش الکترو استاتیک
اوند
۱۳۷۹ - ۱۳۸۱
سرپرست بخش ماشین آلات
پارکت