شیما زمینی زاده

شیما زمینی زاده

کارمند ارشد بیمه دانا

۳ارتباط ۸مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارمند بیمه
بیمه مرکزی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی روانشناسی تربیتی
مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مهارتهای هفتگانه
۱۳۹۵
مهارتهای هفتگانه
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارمند بیمه
بیمه مرکزی
همچنان در موقعیت کاری هستم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
متصدی
کافی نت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
آموزگار
آموزش و پرورش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آموزش اینترنتی سامانه الماس گام
کارمند بیمه در بیمه مرکزی
نرم افزار فناوران
کارمند بیمه در بیمه مرکزی
توضیحات