محمدمهدی مقدمی

محمدمهدی مقدمی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | شادگان
مامور سرشماری
فرمانداری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
خبرنگاری
هفته نامه التزام
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مامور سرشماری
فرمانداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
جدی،
اهل کار،
آچارفرانسه،
مدیریت بالا،
روابط عمومی بالا،
و......