در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Active Directory را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Active Directory را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Active Directory را بصورت مبتدی و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Active Directory را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Active Directory را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب