در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Active Directory را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Active Directory را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Active Directory را بصورت مبتدی و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Active Directory را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Active Directory را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب