در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا پایگاه داده را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پایگاه داده را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پایگاه داده را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند پایگاه داده را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پایگاه داده را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب