زینب شعبانی

زینب شعبانی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۳ارتباط ۱۵مهارت
فارس | کازرون
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات