سیمین رشیدسعدآباد

سیمین رشیدسعدآباد

طراح گرافیک در طراحی سایت

۳ارتباط ۴۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
طراح گرافیک
طراحی سایت
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
طراح گرافیک
طراحی سایت
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات