علی اصغر کلایی

علی اصغر کلایی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۳ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مسئول هماهنگی مرکز ارزیابی
ملی نفت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مسئول هماهنگی مرکز ارزیابی
ملی نفت
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات