شهاب حسینی

شهاب حسینی

کارشناسی حقوق گرایش علوم ثبتی

۱۷ارتباط ۱۵مهارت
لرستان | خرم آباد
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات